Головна

Абітурієнту

Інформація абітурієнтам

Про спеціальність

Відеозвернення завідувача кафедри

Думки про кібернетику

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Викладачі кафедри

 

Навчально-методичне забезпечення

Інформація абітурієнтам

Економічна кібернетика – це перший крок до побудови успішної кар’єри.


1 2 3 4

Подати документи
 

Магістри з економічної кібернетики є фахівцями широкого профілю в галузі підготовки і реалізації ефективних управлінських рішень в економічних, економіко-виробничих, фінансових та банківських системах, направлених на вирішення соціально-економічних проблем, використовуючи інструментарій економіко-математичного моделювання і прогресивних комп’ютерних технологій.Запрошуємо на навчання

Кібернетики є економістами-аналітиками і їх призначення - виконувати аналітичні роботи в усіх галузях економіки країни. Запрошуємо Вас стати студентом спеціальності ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА Львівського національного університету імені Івана Франка.

Детальніша інформація для абітурієнтів

Код: 051.

Спеціальність/Спеціалізація: економіка/економічна кібернетика.

Форма навчання: денна.

Освітній рівень: бакалавр.

Ліцензійний обсяг: 80.

Вартість навчання (за 1 рік)

БАКАЛАВР
денна форма - 9805 грн. 

МАГІСТР
денна форма - 12452 грн.;
заочна форма - 8716 грн. 

Умови прийому на навчання

Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки та форму навчання. До заяви додаються:

 1. документ державного зразка про  здобутий освітній рівень і додаток до нього;
 2. сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти;
 3. медичну довідку за формою 086-о;
 4. паспорт громадянина або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
 5. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості:

 1. математика
  0,35 - вага предметів сертифікату
  100 - мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування;
 2. українська мова та література
  0,25 - вага предметів сертифікату
  100 - мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування;
 3. географія або іноземна мова
  0,3 - вага предметів сертифікату
  100 - мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування;
 4. 0,1 - вага атестату про середню освіту.

Знання

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Економічна кібернетика», засвоюють знання з різних галузей економіки та економіко-математичного моделювання, прогнозування соціально-економічних процесів, дослідження операцій в економіці та інформаційних технологій.

Вміння і навики

Студенти набувають знань, вмінь та практичних навичок з методів аналізу, прогнозування та оптимального управління фінансово-економічними та економіко-виробничими системами; навичок у сфері комп’ютерних технологій та інформаційних систем з метою розв’язання теоретичних та прикладних задач у галузі економіки.

Компетенції і працевлаштування

Випускники спеціалізації «Економічна кібернетика» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов’язки у системах вироблення рішень та обіймати первинні посади у галузі економіки, розробляти та експлуатувати обчислювальні системи та комп’ютерні програми.

Підготовка фахівців за денною та заочною формою навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

БАКАЛАВР
4 роки навчання – денна форма;
на базі повної середньої освіти та молодшого спеціаліста з усіх економічних спеціальностей;
 
МАГІСТР
1 рік 4 місяці навчання – денна форма;
1 рік 4 місяці навчання – заочна форма;
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста з усіх економічних і математичних спеціальностей (факультети прикладної математики та механіко-математичний).

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Макроекономіка
 2. Мікроекономіка
 3. Економіка підприємства
 4. Економіка України
 5. Міжнародна економіка
 6. Інформатика
 7. Математичний аналіз
 8. Лінійна алгебра і аналітична геометрія
 9. Теорія ймовірності і математична статистика
 10. Оптимізаційні методи і моделі
 11. Економетрія
 12. Статистика
 13. Бухгалтерський облік
 14. Фінанси
 15. Гроші і банківництво
 16. Маркетинг
 17. Менеджмент
 18. Дослідження операцій
 19. Прогнозування соціально-економічних процесів
 20. Моделювання економіки
 21. Економічна кібернетика
 22. Технологія проектування і адміністрування баз і сховищ даних
 23. Моделювання економічної динаміки
 24. Системи прийняття рішень
 25. Алгоритмізація та програмування
 26. Математична економіка
 27. Фінансова математика
 28. Інвестування та його оптимізаційні моделі
 29. Економічний ризик
 30. Управління проектами інформатизації
 31. Інтернет-технології для бізнесу
 32. WEB-програмування
 33. Логістика
 34. Адаптивні моделі економіки
 35. Інформаційні системи і технології в управлінні
 36. Інформаційна безпека

Студенти, що навчаються на спеціальності «Економічна кібернетика» отримують систему знань за економічними, математичними та фаховими спеціальними дисциплінами, оволодіваючи найпрогресивнішими комп’ютерними техноло­гіями. Наша спеціальність передбачає отримання базової економічної підготовки на такому ж рівні як і економісти інших спеціальностей, проте в області математичної освіти значно випереджує їх. Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління в економіці, володіють ефективними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, можуть ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста. Про них заслужено висловлюються як про неперевершених фахівців на будь-яких ділянках у системах управління підприємствами та організаціями.

Економісти-кібернетики – системні аналітики в галузі економіки

Підготовка фахівців з економічної кібернетики потребує потужної навчально-лабораторної бази та високо­кваліфікованого викладацького складу, що під силу тільки навчальним закладам, де виробилися глибокі педагогічні традиції і розвинулись провідні наукові школи. На кафедрі економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка навчальний процес забезпечують: доктор економічних наук, професор; десять кандидатів економічних наук, доцентів.

Досягнення наших студентів

Визначними є досягнення наших студентів у науці. Вони щорічно займають найвищі місця на всеукраїнських олімпіадах.

Студенти-кіберентики беруть активну участь у громадському житті країни. Силами студентів нашої спеціальності було створено команду SIFE (studentsinfreeenterprise – студенти у вільному підприємництві) ЛНУ імені Івана Франка. Два роки поспіль наша команда ставала національним чемпіоном України та успішно брала участь у міжнародних змаганнях SIFE-команд, які відбулися у Берліні (Німеччина) в 2009 р. та у Лос-Анджелесі (США) 2010 р.

Наша команда SIFE чекає на активних і талановитих майбутніх студентів Львівського національного університету імені Івана Франка. Детальніше за адресою: www.sifelnu.org

Історія створення Львівського університету сягає витоками ХVІІ ст.

До середини ХVІІ ст. в Україні не було жодного вищого навчального закладу. Українська молодь змушена була здобувати вищу освіту в стінах Краківського й інших європейських університетів. Після неодноразових клопотань король Ян ІІ Казимир 20 січня 1661 р. підписав диплом, який надавав єзуїтській колегії у Львові «гідність академії і титул університету» з правом викладання всіх тодішніх університетських дисциплін, присудження вчених ступенів бакалавра, ліценціата, магістра і доктора.

11 жовтня 1999 року Указом Президента України Львівському державному університету імені Івана Франка надано статус «національний». Львівський національний університет імені Івана Франка – один із найпрестижніших вищих навчальних закладів не лише України, а й Європи. Він гідно представляє українську академічну спільноту в світі.

За роки незалежності України Львівський національний університет імені Івана Франка став одним із найпрестижніших закладів нашої держави, здобув високий міжнародний авторитет, став потужним науковим осередком. Одним із підрозділів Львівського національного університету імені Івана Франка є економічний факультет, що був створений 1966 року. Історія формування факультету бере свій початок від кін. XVIII - поч. XIX ст. Факультет постійно удосконалював структуру, відгукуючись на потреби часу, відкривалися нові спеціальності, формувалися нові кафедри, підвищувався педагогічний і науковий рівень кваліфікації викладацького персоналу. На факультеті готують фахівців з дев’яти напрямів та дванадцяти спеціальностей: економічна теорія; економічна кібернетика; інформаційні системи у менеджменті; міжнародна економіка; економіка підприємства; прикладна статистика; маркетинг; фінанси і кредит; оподаткування; банківська справа; облік і аудит; менеджмент і адміністрування.

Економічний факультет за чисельністю студентів є одним із найбільших структурних підрозділів Львівського університету. На факультеті навчається майже 5 000 студентів, у тому числі на денній формі – понад 3 000 осіб. На економічному факультеті сформувалась низка наукових шкіл та напрямів. Науковцями факультету виконується 12 науково-дослідних тем загальнодержавного рівня. Значна увага приділяється підготовці підручників та методичної літератури, налагоджено міцні контакти з провідними іноземними та вітчизняними вищими навчальними закладами.

 
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; e-mail: kiber.franko@ukr.net

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access /sata1/home/users/cyber/www/www.cyber.lviv.ua/99cba67212213550f158df6ed1941c64/sape.php in /sata1/home/users/cyber/www/www.cyber.lviv.ua/index.php on line 513

Warning: require_once(/sata1/home/users/cyber/www/www.cyber.lviv.ua/99cba67212213550f158df6ed1941c64/sape.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/cyber/www/www.cyber.lviv.ua/index.php on line 513

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/sata1/home/users/cyber/www/www.cyber.lviv.ua/99cba67212213550f158df6ed1941c64/sape.php' (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/cyber/www/www.cyber.lviv.ua/index.php on line 513